نمایش 1–40 از 80 نتیجه

ویژه
قیمت اصلی 108.000.000 تومان بود.قیمت فعلی 103.000.000 تومان است.

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
2024
112.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS 24
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED Evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
79.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS 24
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED Evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
287.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 83 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
71.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
197.900.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 77 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
128.000.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
44.400.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 48 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2021

مقایسه
63.350.000 تومان

 • سیستم عامل: WebOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2021

مقایسه
181.000.000 تومان

 • سیستم عامل: GoogleTV
 • سایز نمایشگر: 77 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
90.650.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
175.000.000 تومان

 • سیستم عامل: Google TV
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
90.000.000 تومان

 • سیستم عامل: Google TV
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
120.900.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • uniتاریخ عرضه: 2022

مقایسه
130.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
105.300.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
233.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 77 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
70.400.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
96.300.000 تومان

 • سیستم عامل: GoogleTV
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
107.000.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
78.300.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
88.700.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
284.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 83 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
65.200.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
102.400.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
82.000.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
99.800.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
76.400.000 تومان

 • سیستم عامل: تایزن
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
320.000.000 تومان

 • سیستم عامل: GoogleTV
 • سایز نمایشگر: 77 اینچ
 • نوع نمایشگر: QD-OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
169.000.000 تومان

 • سیستم عامل: GoogleTV
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: QD-OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
2024
205.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS 24
 • سایز نمایشگر: 77 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED Evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
84.700.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
84.700.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2022

مقایسه
112.000.000 تومان

 • سیستم عامل: Google TV
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
150.000.000 تومان

 • سیستم عامل: اندروید
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2023

مقایسه
385.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 83 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
109.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 55 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
320.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 77 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
139.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS
 • سایز نمایشگر: 65 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه
2024
340.000.000 تومان

 • سیستم عامل: webOS 24
 • سایز نمایشگر: 83 اینچ
 • نوع نمایشگر: OLED Evo
 • کیفیت تصویر: 4K
 • تاریخ عرضه: 2024

مقایسه

قیمت تلویزیون OLED با مشخصات کامل

تلویزیون OLED را می‌توان نقطه عطفی در فناوری‌های چند سال اخیر دانست. تلویزیون‌های OLED تکامل یافته‌ترین تلویزیون تا به اکنون برای ارائه کیفیت تصویر به شمار می‌آیند از همین رو صدر جدول بهترین تلویزیون‌های بازار را به خود اختصاص می‌دهند. ال‌جی و سونی مهم‌ترین تولیدکنندگان این نوع تلویزیون‌ها در بازار هستند. در حال حاضر تنها رقیب این تلویزیون‌ها در بازار تلویزیون‌های QLED سامسونگ هستند. شکاف بین تلویزیون‌ها زمانی محسوس شد که تلویزیون‌های OLED به بازار جهانی راه یافتند. در واقع OLED نوعی دیود نورافشان است که در آن لایه الکترونورتاب که لایه‌ای بسیار نازک از ترکیب آلی است در پاسخ به جریان الکتریکی، نور منتشر می‌کند. فناوری OLED برای ساخت نمایشگر دیجیتال در تلویزیون، مانیتور رایانه، تلفن همراه و کنسول‌های بازی دستی و PDAها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ایجاد تصویر در صفحه نمایش تلویزیون تنها به طیف رنگ RGB (قرمز، سبز و زرد) نیاز خواهد بود. در تلویزیون‌های LED معمول همیشه به نور پس زمینه نیاز است؛ این نور با استفاده از لامپ‌های فلورسنت کاتد سرد (CCFL) تولید خواهد شد این درحالیست که تلویزیون‌های OLED به نور پس زمینه محدود نیستند. در تلویزیون‌های اولد با عبور جریان الکتریسته از مواد تولید کننده رنگ، تصویر نهایی به ارمغان می‌آید. با اطمینان کامل باید گفت که هیچگونه تکنولوژی تلویزیون دیگری به طور مستقیم نور را ایجاد نمی‌کند. در تلویزیون‌های OLED میلیون‌ها پیکسل در صفحه نمایش به صورت خودکار خاموش و روشن شده و در نهایت تصاویر با کنتراستی باورنکردنی ظاهر می‌شوند. مهم‌ترین برتری تلویزیون‌های OLED بر LED این است که در تلویزیون OLED هر پیکسل به صورت مستقل از خود نور ساطع می‌کند؛ این ویژگی باعث افزایش نسبت کنتراست این تلویزیون‌ها نسبت به تلویزیون‌های LED شده است. تلویزیون‌های OLED از فناوری SELF-LIT PiXELS قدرت گرفته و برای ارائه محتوا در اتاق تاریک، عالی عمل می‌کنند. تلویزیون‌های OLED جذاب‌ترین تجربه سینمایی را به خانه کاربران منتقل می‌کنند بنابراین فکر می‌کنیم که هر کاربری حق دارد حتی برای یکبار هم شده فیلم مورد علاقه خود را در این تلویزیون‌ها به تماشا بنشیند. فناوری‌های تصویر منحصر به فرد به تلویزیون‌های OLED قدرت خیلی بیشتری بخشیده است ضمن اینکه آن‌ها را می‌توان از تمام جنبه‌های طراحی، کیفیت صدا، بازی و امکانات هوشمند برتر دانست. در یک کلام تلویزیون‌های OLED انتظارات واقعی شما را پشت سر خواهند گذاشت.